Haberler | Anadolu İzlenimleri

Türk Tarımının

Dergisi Sesi Habercisi

Haberler

Hayvancılıkta 2018 Destekleri Yüz Güldürecekmi

Gıda Tarım ve Hyavancılık Bakanlığının hazırlamış olduğu 2018 hayvancılık desteklemeleri önceki gün resmi gazatede yayınlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre bir çok kalemde ayrı ayrı destekler verilirken üreticinin alacağı 2018 hayvancılık destekleri üreticinin yüzünü güldürecekmi? sorusu akıllara geliyor. İthalatların bir hayli fazla yapıldığı şu günlerde hayvancılık destekleme esasaları belli olurken bu esaslara ilişkin üreticinin memnun olup olmayacağı hayvancılığın gündeminde.
Hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla çıkartılan Tebliğ, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
Buzağı desteklemesi, 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğan, Bakanlık kayıt sisteminde doğduğu işletmenin ve anasının kaydı bulunan buzağılara verilecek. Buzağıların, küpelenmiş ve birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar, ikinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah’a kayıt edilmiş ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olması gerekecek.
Başvurular, 2/7/2018-31/8/2018 tarihleri arasında ve 2/5/2019-1/7/2019 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılacak.
Malak desteklemesi, 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olan malaklar için verilecek.
Anaç manda desteklemesinden faydalanacak yetiştiricilerin işletmeleri ve anaç mandalarının, 31/12/2018 tarihi itibariyle TÜRKVET’te kayıtlı olması şartı aranacak. Başvurular 1/11/2018-31/12/2018 tarihleri arasında yapılacak.
Anaç koyun keçi desteklemesi, 2/11/2018 tarihi itibari ile yaşları 15-90 ay (15-90 ay) arasında olan anaç koyun keçi için verilecek. Söz konusu yaş aralığı dışındaki dişi hayvanlar desteklemeden yararlandırılmayacak. Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde saf ırk anaç tiftik keçileri (Ankara keçisi) Karar’da belirtilen ilave destekten yararlandırılacak.
Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dâhil), üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine 1/9/2018-2/11/2018 tarihleri arasında başvuracak.
Tiftik keçisi yetiştiriciliği ve tiftik üretimi desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve tiftiğin elde edildiği hayvanların TÜRKVET’e kayıtlı olması, tiftiğin, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve bağlı kooperatifleri ile damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine satılmış olması şartı aranacak.
Çiğ süt desteklemesi
İşletmesi ve sütün elde edildiği hayvanları TÜRKVET’e kayıtlı, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış yetiştirici/üretici örgütüne üye üreticilere, çiğ süt desteklemesi yapılacak.
Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ kapsamında pazarlanan sütler hariç olmak üzere üretilen süt, onay belgesi almış süt işleme tesislerine satılmış olması gerekecek. Süt regülasyonu uygulaması kapsamında sütünü üretici örgütleri aracılığı ile satanlar da desteklemeden yararlandırılacak. Desteklemede 1 kg süt tozuna karşılık Bakanlıkça belirlenen süt miktarı esas alınacak.
Çiğ süt desteklemeleri Bakanlığın belirleyeceği birim fiyatlar üzerinden dönemler halinde yapılacak.
Üreticiler başvurularını dilekçe ile desteğini almak istediği ve üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne yapacak.
Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi
Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi için, işletme ve anaç sığırların (etçi ırklar hariç) E-Islah soy kütüğü sistemine kayıtlı ve işletme en az süt analizi yapılmış on baş saf ırk ineğe sahip olması gerekecek.
Süt analizi yapılan her inek için yılda bir kez destekleme yapılacak. Buzağılama tarihi, 1/7/2018’den önce olan ineklerde en az üç, bu tarihten sonra olanlarda ise en az iki olmak üzere yağ, protein oranı ve somatik hücre sayısı yönünden süt içerik analizi yaptırılacak.
Arılı kovan desteklemesi
Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ve yetiştirici/üretici örgütüne üye, işletmesinde en az 30 arılı kovan bulunan arıcılara, arılı kovan desteklemesi yapılacak. Arıcılık işletmesi, en az 30 en fazla 1000 adet arılı kovan için desteklemeden yararlandırılacak. Arıcılar, desteğini almak istediği ve üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne 20/7/2018 tarihine kadar başvuruda bulunacaklar.
Bakanlıktan 31/12/2017 tarihinden önce üretim izni alan işletmelerden satın alınmış olması kaydıyla arıcılara, damızlık ana arı ve ana arı desteklemesi de yapılacak.
İpekböceği yetiştiriciliği desteklemesi için ipekböceği tohumu üretim ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılacak, destekten Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) yararlanacak.
Çoban istihdam desteği
En az 200 anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip, işletmesi ve işletmedeki hayvanları TÜRKVET’e kayıtlı sürü sahiplerine, çoban istihdam desteği verilecek. Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılacak. Çobanın Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin en az altı ay süreyle yatırılmış olması gerekecek.

Başvurular, 1/6/2018-31/12/2018 tarihleri arasında, işletme sahibi veya köy/mahalle sürülerini otlatan çobanlar tarafından işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılacak.

Düve alım desteği

Düve alım desteğinden, yetiştiricilik bölgesi olarak belirlenen iller ile Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından belirlenen diğer illerdeki yetiştiriciler yararlandırılacak.
Yetiştiricinin işletmesinin, 1/1/2018 tarihinden önce TÜRKVET’e kayıt edilmiş, işletme kapasitesinin destek talep ettiği hayvan sayısı ile uyumlu olması şartı aranacak. Yetiştiricinin işletmesine en az 20 baş düve satın almış olması gerekecek. Bir işletmenin düve desteklemesinden yararlanabileceği hayvan sayısı, 20-100 (100 dâhil) baş olacak.
Destek miktarı, düve alım bedelinin %30’u kadar olacak ve düve başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın %30’undan fazla olamayacak.
Düveler, düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM), damızlık sığır yetiştirici birliklerinden, süt üretici birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve iştiraklerinden temin edilecek. Destek kapsamında alınan düveler, 2 yıl süre ile satılamayacak.
Besilik erkek sığır desteklemesi
Manda dahil besilik erkek sığır desteklemesinden yararlanmak için, erkek sığırların yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e işletme ve hayvanların kaydının yapılmış, 1/1/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında kesilmiş olması gerekecek. Sığırlar, erkek, 12 aylık yaştan büyük ve karkas ağırlığı en az 200 kilogram olacak. Bir yetiştirici en fazla 200 baş (200 dâhil) sığırı için destekten yararlandırılacak. Başvurular Tebliğin yayımı tarihi ile 11/1/2019 tarihi arasında yapılacak.
Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenmiş tazminatlı hastalıkların tespit edilmesi sonucu, Resmi Veteriner Hekim veya Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim gözetiminde mecburi kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar, kesimhanelerde tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvanlar ile ihbarı mecburî bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, Resmi Veteriner Hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile Bakanlıkça yetki verilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü Resmi Veteriner Hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği ödenecek.
Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine atık desteği verilecek.
Hastalıktan ari işletme desteklemeleri
Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.
Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 (beş yüz) başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.
Bakanlıkça programlanan aşı uygulamalarında, uygulayıcılara programlı aşı ve küpe uygulamaları desteği verilecek.
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunmasına ilişkin olarak hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği verilecek.
Üye yetiştiricilerden kesinti
Yetiştirici/üretici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak belirlenen oranlarda Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılacak. Kalan miktar yetiştirici/üreticilerin hesabına ödenecek.
Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 
 
 

Bal Damlayan Çiçekler Projesi Bal Üretimini Artıracak

Adana’da “Bal Damlayan Çiçekler Projesi” ile arı otunu yaygınlaştırarak bal üretimini artırma hedefleniyor.
Adana İl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Adana Arıcalar Birliği’nin katkılarıyla yürütülen "Bal Damlayan Çiçekler" projesinde arı otu tanıtıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, arı otunun yaygınlaştırılması ve bal üretiminin artırılmasına yönelik projenin 3 yıldır sürdürüldüğünü belirterek, bir dekarda binin üzerinde çiçek veren verimli bir ürün olduğunu söyledi. Çiçek sayısının fazla olmasıyla arı otunun arılar için cazibe merkezi olduğunu belirten Tekin, "Türkiye, bal üretiminde dünyada 5’nci sırada. Adana ise bal üretiminde Türkiye’de 3’üncü sıradadır. Bizim önümüzde Ordu ve Muğla illeri var. Adana, arıcılık yönünden de çok gelişmiş bir bölge. O yüzden biz arıcılığa önem veriyoruz. Bu sektörün gelişmesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu çeşit denemelerle de bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda bu arı otunu yaygınlaştırarak bal üretimini artıracağız” dedi.
Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Yüreğir’deki tesislerinde düzenlenen “Bal damlayan Çiçekler Projesi” tanıtımına Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Abdullah Çil, Dr. İlker Ünal ve çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı.
Tekin, vatandaşların arı otunu piyasadan temin edebileceği gibi talipli olan arıcı ve çiftçilerin proje kapsamında tohumları temin edebileceklerini sözlerine ekledi.
 

Arıcılara 60 Milyon liralık Destek

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Türkiye genelinde yaklaşık 47 bin üreticiye 60 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını söyledi.Çiftçi, birlik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, arıcılara ilk defa 2003 yılında "ana arı" adı altında yapılan destekleme ödemesinin 2008 yılından sonra kovan başı verilen destekle devam ettiğini, bu tarihten itibaren arıcılara kovan başına 10 lira verildiğini belirtti. Türkiye genelinde yaklaşık 47 bin üreticiye 60 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağına işaret eden Çiftçi, "Bu para arıcılarımız için son derece önemli. Ocak ayının son haftası ya da şubat ayının ilk haftasında yapılacak bu ödemeyle üreticilerimiz arılarının bakımlarını gerçekleştirebilecek ve genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek." dedi.
Çiftçi, arıcıların destekleme parasının çoğunu kovan bakımında kullanacağını kaydederek, "Önümüz ilkbahar. Dolayısıyla arıların da ilkbahar bakımları geliyor. Arıcılarımız arılarının daha fazla beslenmesi için şeker alacak. Kırılan ve bozulan kovanlarını değiştirecek. Bunun için arıcılara bu para ilaç gibi gelecek." diye konuştu.Destekleme ödemesinden Ordu'ya girecek paranın piyasayı da rahatlatacağına işaret eden Çiftçi, başta Ordu ve Muğla olmak üzere birçok ile destekleme sayesinde sıcak para gireceğini, bundan esnafın da fazlasıyla yararlanacağını dile getirdi.
Çiftçi, ilgili bakanlığın çalışması sonucu bu yıl ana arıya destekleme ödemesi yapılacağını da ifade ederek, üreticilerin ana arı başına 15 lira alacağını, bunun da arıcılar adına son derece önemli olduğunu söyledi. Arıcılara nakliye desteği konusunda da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çalışması olduğunu belirten Çiftçi, arıcıları yalnız bırakmayan hükümete tüm üyeleri adına teşekkür etti.
 
 

"Arıcılık Konusunda Seferberlik İlan Ettireceğim"

18 Temmuz 2017’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanlık seçimleri öncesi Diyarbakır İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fahri Saylak, arıcıların yaşadığı problemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saylak, yaklaşan Genel Başkanlık seçiminde başkan adayı olduğunu ifade ederek, "Türkiye arıcıları için varım" dedi. Arıcıların beklenen düzeyde destek görmediğini söyleyen Saylak, devletle sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde olmalarının önemine değinerek, " Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği başta olmak üzere diğer tüm İl Birliklerimizin devlet bürokrasisiyle ilişkilerini gelişmesi gerekiyor. Allahın izniyle başkan olursam kamuyla ve ilgili bakanlıklarla ilişkilerimizi geliştirip arıcılık konusunda adeta seferberlik ilan ettireceğimin altını çizmek istiyorum" dedi. 

Diyarbakır İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fahri Saylak kimdir?

Fahri Saylak, 1960 yılında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Beyçeri köyünde doğmuştur. Köy hayatını tam anlamıyla yaşayıp, çiftçilik ve arıcılıkla uğraşarak bu günlere gelmiştir. Öksüz olarak büyüyen Fahri Saylak aynı zamanda bir şehit çocuğudur. 1974’te Yugoslav göçmeni bir arıcının köylerine arılarını getirmesi ile onun yanında iki yıl boyunca ücretsiz çalışan Saylak, modern arıcılıkla bu vesileyle tanışmıştır. Arıcılığa dair birçok tekniği Yugoslav arıcıdan öğrenen Saylak, 5 adet karakovan arısını modern kovanlara aktararak modern arıcılığa başlamıştır. 1980 yılına geldiğinde 50-60 kovan arıya ulaşan Saylak,  arıcılığı gezgin olarak yapmaya karar vermiştir. 1995 yılına kadar 400’e yakın kovan sayısına ulaşan Saylak, arıcılığı profesyonel anlamda sürdürmüştür. İşletme mezunu olan ve hala arıcılıkla uğraşan Saylak, Diyarbakır İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Aİ: Arıcılar Birliğinden önce herhangi bir Birlik oluşturma fikriniz oldu mu? Kendinizi diğer arıcılara ve Türkiye’ye açmaya nasıl başladınız?

FS: Diyarbakır eski vali yardımcısı Yılmaz Aydoğan, 1995 yılında Türkiye Kalkınma Vakfına Genel Müdür olmuştu. Genel Müdür olduktan sonra Güneydoğu’da da arıcılıkla ilgili aktif bir proje sürdürülmek istenmekteydi. Bu proje, GAP İllerinde Arıcılığın Geliştirilmesi Ve Yaygınlaştırılması Projesiydi. Sayın Yılmaz Aydoğan benden bu projenin başına geçmemi istedi. Bende bunu kabul ederek 1996 yılında Türkiye Kalkınma Vakfında bu projenin yöneticisi olarak çalışmalara başladım. Bu proje ile 8 ilde köylülere, 18 bin 400 kovan arı için, sözleşmeli üretim modeli projesi ile arı temini yapılarak, teknik bakım anlamında destekler vermeye başladık.  Döngü modeli olarak tanımlayacağımız bu destekleme neticesinde, arıcılarda bize kovan başına bal veriyordu. Biz de aldığımız balı satıyor, onların yatırım kredilerinin taksitlerini ödüyorduk. Bu sistemle yürüyen bir projenin başında bulunarak, kollektif çalışma sistemi ile hareket eden bir anlayışın merkezinde faaliyetlerime başladım. Dolayısıyla Birlik faaliyetlerimizin temeli bu çalışmalarla başladı diyebilirim.

Aİ: Arıcılık mesleğinin mutfağından gelen biri olduğunuzu ve birlik çalışmalarınızdan önce bölgenizde arıcılara destek olma anlamında bazı faaliyetler yürüttüğünüzü söylediniz.  Tüm bu unsurları göz önünde bulundurarak Arı Yetiştiricileri Birliğine nasıl geçiş yaptınız?

FS: 2001 yılında dönemin Tarım ve Köy işleri Bakanı, Arıcılar Birliği’nin kurulmasına ilişkin yönetmeliğin çıkmasını sağladı.  Bakanlık yetkilileri, Arı Yetiştiricileri Birliklerini yaygınlaştırılmasının hızlandırılması için 2003 yılında Türkiye Kalkınma Vakfı yönetimi ile birlikte beni Ankara’nın Kazan ilçesin’e görüşmeye çağırdı. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 8 ilin yapılandırılması Bakan Beyin talimatıyla bana verildi. Arı Yetiştiricileri Birliğini 2003 yılında ilk olarak Diyarbakır’da kurdum. Ardından Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki bu proje kapsamındaki kredilendirdiğimiz önder arıcılarla bölgemizdeki birliklerimizi kurarak yaygınlaştırdık. Siirt, Mardin, Adıyaman, Urfa, Batman gibi birkaç ilde de il birliklerin kurulmasına öncülük ettim. Yine 2003 yılında Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin kuruluş aşamasında rahmetli Genel Başkanımız Bahri Yılmaz ile birlikte yer aldım. Merkez Birliğinde, Denetleme Kurulu Başkanı olarak göreve başladım. 2003 yılından bugüne kadar bir fiil Arıcılar Birliği faaliyetlerinin içerisinde yer almaktayım.

Aİ: Önümüzde Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin seçimleri var. Merkez Birliğinin başkan adayı olduğunuzu açıkladınız. Neden adaysınız?

FS: Türkiye arıcılıkta, kovan sayısı bakımından Dünyada ikinci, kovan başına düşen bal miktarı bakımından da üç veya dördüncü sıradadır. Arıcılık konusunda önde gelen ülkelerden biri olarak bu konuda birçok sorunumuz bulunmaktadır. Arıcıların üretim yapabilmek için çektiği zahmetleri çok iyi biliyorum. Bilhassa gezgin arıcılar barakalarda kalarak bu mesleği icra etmeye çalışırken, doğadaki birçok tehlikeyle baş başa kalıyorlar. Zaruri ihtiyaçların karşılanması konusunda zorluk çekilen bir ortamda, bal üretimini gerçekleştiren arıcılarımızın emeklerinin karşılığını alamadığını gördüğüm için Genel Başkanlığa adaylığımı koydum.

Aİ: Sizce arıcıların temel problemleri nelerdir?

FS: Glikoz ve nişasta bazlı sahte ürünler ile bal aromalı şurup gibi maddelerin piyasada çok yaygın olması, bal fiyatlarının gerçek değerini bulmasına engel olmaktadır. Her geçen yıl arıcıların üretim maliyetlerinin artmasına rağmen piyasaya giren bu yapay ürünler arıcının emeğinin karşılığını almasını engellemektedir. Zarar eden işletmeler ya küçülmeye ya kaliteden taviz vermeye veya mesleği bırakmaya mecbur edilmektedir. Kaldı ki arıcılık, dünyada ve ülkemizde bitkilerin döllenmesinde büyük katkısı olmasına rağmen, destek anlamında yetkililer tarafından yeterince karşılık bulamamaktadır. Ayrıca arıcılarımız tüm bu zahmetlere katlanırken, bitkisel üretim yapan üreticilerin yanlış ilaçlama yapmaları nedeniyle de arı ölümlerine sebebiyet verilmektedir. Arıcılarımız da bu ölümlerden muzdarip olmaktadırlar. Dolayısıyla yanlış ilaçlamadan kaynaklanan arı ölümlerinin önüne geçmek gerekmektedir. Bu da arıcıların temel problemlerinden biridir.

Aİ: Arıcılık sektörünün geliştirilmesinin önemi nelerdir?

FS: Türkiye’de 60 bin aile arıcılık yapmaktadır.  Bunu 5 ile çarparsanız 300 bin kişi bu sektörde faaliyet gösteriyor demektir. Bununla birlikte 300 bin kişinin de bu sektörün oluşturduğu petek, kovan ve arıcılık malzemeleri gibi yan sanayilerde faaliyet gösterdiğini düşünürsek, göz ardı edilemeyecek bir sektör olduğunu görmüş olacağız. Arı ürünlerinin alternatif tıpta kullanılması halk sağlığına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.  Ayrıca az öncede söylediğim gibi dünyada arıcılık polinasyon için yapılıyor. Doğal döngünün önemli bir parçası olan arıcılık, arı sağlığının korunması ve arıcılığın yaygınlaştırılması ile mümkündür. İşte bu sebeple sektörün geliştirilmesi için, milli gelirimize büyük katkı sunacağını düşündüğüm arıcıların problemleriyle hemhal olmak için Genel Başkanlığa aday oldum.

Aİ: Son dönemde artan sahte bal konusuna ilişkin düşünceleriniz nelerdir?

FS: Öncelikle sahte bal söylemini doğru bulmuyorum. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de ürünlerinde tahşiş ve sahtekârlık yapan kişiler vardır. Bunları denetlemek ve gereken cezaları vermek devlet kurumlarının işidir. Sahtekârlık yapanları, alın teriyle bal üreten arıcılarımız ile bir tutmamak gerekiyor. Diğer yandan sahtecilikle mücadele ile ilgili kamu kurumları konuya yeterince dahil edilemediğinden söz konusu sahtecilikle ilgili çözüm bulunmuş değildir. Arıcılarımızın da bu sahte ürünleri 174 alo gıda hattına şikayet etmeleri gerekmektedir. Ayrıca arıcılarımız sahtecilikle karşılaştıkları zaman , bulundukları ilin birlik başkanlarına bunu bildirmeleri de kaçak balın önlenmesi anlamında faydalı olacaktır. Bizde bu sahte balları üniversite hocalarımız ile devletin referans laboratuarları aracılığıyla bilimsel olarak ispat edip, avukatlarımız aracılığıyla da yasal zeminde de topyekün bir mücadele başlatmış oluruz. Arıcılarımızın emeğini çalan bu sahtekârlarla mücadele edeceğimi, projelerimden en önemlisinin bu olduğunu belirtmek istiyorum.

Aİ: Arı Yetiştiricileri olarak bir sivil toplum kuruluşu olmanız devlet bürokrasisiyle olan ilişkilerinize fayda sağlıyor mu?

FS: Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği başta olmak üzere diğer tüm İl Birliklerimizin devlet bürokrasisiyle ilişkilerini gelişmesi gerekiyor. Yönetim kurulunda olan biri olarak bu konularda özeleştiri yapmamız gerektiğinin farkındayım. Ben bu konuda yönetimsel eksikliğin olduğunu görüyorum ve sivil toplum kuruluşlarıyla devletin iç içe olması gerektiğini düşünen biri olarak, bürokratik engellerin de üzerine gideceğimi ifade etmek istiyorum.  Allahın izniyle başkan olursam doğal çevrede denge unsuru olan arıların korunması için, kamuyla ve ilgili bakanlıklarla ilişkilerimizi geliştirip arıcılık konusunda adeta seferberlik ilan ettireceğimin altını çizmek istiyorum.

Aİ: Apimondia 2017 Dünya Arıcılık Kongresi İstanbul’da yapılacak. Bu konu ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

FS: Apimondia için rahmetli genel başkanımız Bahri Yılmaz ile birlikte 2005 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin’de ilk üyelik başvurumuzu yaparak üyeliğe kabul edildik. Bu kongrenin ülkemizde yapılabilmesi için rahmetli genel başkanımız başta olmak üzere, şu an merkez birliği yönetiminde bulunan; denetleme kurulunda ve il birliklerimizin yönetiminde olan arkadaşlar ile birlikte çok mücadele ettik. Allah’ın izniyle, dünyanın en prestijli 10 kongresinden biri olan 2017 Apimondia’yı İstanbul’da yapmaya hak kazandık. Biz dünyaya kendimizi tanıtmış ve kabul ettirmişken maalesef ülkemizdeki yetkililerimize kendimizi anlatamadık. Allah aşkına söyleyin, Türkiye’nin dünyada birinci veya ikinci olduğu kaç tane sektör vardır? Bizim sektörümüz bacasız sanayi gibidir. Tamamen doğada olan bir ürünü arıcılarımızın büyük özverisi ile milli bir sermayeye çeviriyoruz. Bu bakımdan, yaklaşık 12 bin ila 15 bin arıcının ve katılımcının beklendiği bu kongreyi alnımızın akı ile yapacağız.  Merkez Birliği seçimlerinden sonra çok hızlı hareket ederek başta cumhurbaşkanımız olmak üzere, başbakanımızla ve tüm ilgili bakanlarımızla görüşerek, turizm açısından sıkıntı yaşayan ülkemizin elde edeceği katma değere de vurgu yaparak, biz arıcılara önem ve öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizeceğiz. En önemlisi de, ben başkanım ben yapacağım anlayışıyla değil, biz kazandık ve ülkemizin onuru ve gururu olan bu organizasyonu tüm arıcılar birliği başkanlarımız, eski, yeni merkez birliği yöneticilerimiz ile; yani emeği geçen herkesle hep beraber yapacağız.

 Aİ: Uzun yıllar yönetimin içerisinde olan biri olarak arıcılara ne söylemek istersiniz?

FS: Uzun zamandır yönetimde olan biri olarak üreticilerimizin birçok sorununu çözmeye çalıştık. Çözdüklerimiz de oldu çözemediklerimiz de. Ben arıcılık yapan arkadaşlara şu mesajı vermek istiyorum: Biz doğru olalım doğru balı üretelim ama sahtekârlarla ve nişasta bazlı glikoz içeren ürün üretenleri de bitirmek için elimizden geleni yapalım. Ben arıcıların geleceğini sahteciliğin ortadan kalkmasında gören biri olarak, şayet başkan olursam bu konuda yoğun çalışmalar yaparak arıcılarımızı refaha kavuşturacağımızı düşünüyorum

Haber: Ali Suzi doğan
 

"Arıcılık Konusunda Seferberlik İlan Ettireceğim"

18 Temmuz 2017’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanlık seçimleri öncesi Diyarbakır İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fahri Saylak, arıcıların yaşadığı problemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saylak, yaklaşan Genel Başkanlık seçiminde başkan adayı olduğunu ifade ederek, "Türkiye arıcıları için varım" dedi. Arıcıların beklenen düzeyde destek görmediğini söyleyen Saylak, devletle sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde olmalarının önemine değinerek, " Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği başta olmak üzere diğer tüm İl Birliklerimizin devlet bürokrasisiyle ilişkilerini gelişmesi gerekiyor. Allahın izniyle başkan olursam kamuyla ve ilgili bakanlıklarla ilişkilerimizi geliştirip arıcılık konusunda adeta seferberlik ilan ettireceğimin altını çizmek istiyorum" dedi. 

Diyarbakır İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fahri Saylak kimdir?

Fahri Saylak, 1960 yılında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Beyçeri köyünde doğmuştur. Köy hayatını tam anlamıyla yaşayıp, çiftçilik ve arıcılıkla uğraşarak bu günlere gelmiştir. Öksüz olarak büyüyen Fahri Saylak aynı zamanda bir şehit çocuğudur. 1974’te Yugoslav göçmeni bir arıcının köylerine arılarını getirmesi ile onun yanında iki yıl boyunca ücretsiz çalışan Saylak, modern arıcılıkla bu vesileyle tanışmıştır. Arıcılığa dair birçok tekniği Yugoslav arıcıdan öğrenen Saylak, 5 adet karakovan arısını modern kovanlara aktararak modern arıcılığa başlamıştır. 1980 yılına geldiğinde 50-60 kovan arıya ulaşan Saylak,  arıcılığı gezgin olarak yapmaya karar vermiştir. 1995 yılına kadar 400’e yakın kovan sayısına ulaşan Saylak, arıcılığı profesyonel anlamda sürdürmüştür. İşletme mezunu olan ve hala arıcılıkla uğraşan Saylak, Diyarbakır İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Aİ: Arıcılar Birliğinden önce herhangi bir Birlik oluşturma fikriniz oldu mu? Kendinizi diğer arıcılara ve Türkiye’ye açmaya nasıl başladınız?

FS: Diyarbakır eski vali yardımcısı Yılmaz Aydoğan, 1995 yılında Türkiye Kalkınma Vakfına Genel Müdür olmuştu. Genel Müdür olduktan sonra Güneydoğu’da da arıcılıkla ilgili aktif bir proje sürdürülmek istenmekteydi. Bu proje, GAP İllerinde Arıcılığın Geliştirilmesi Ve Yaygınlaştırılması Projesiydi. Sayın Yılmaz Aydoğan benden bu projenin başına geçmemi istedi. Bende bunu kabul ederek 1996 yılında Türkiye Kalkınma Vakfında bu projenin yöneticisi olarak çalışmalara başladım. Bu proje ile 8 ilde köylülere, 18 bin 400 kovan arı için, sözleşmeli üretim modeli projesi ile arı temini yapılarak, teknik bakım anlamında destekler vermeye başladık.  Döngü modeli olarak tanımlayacağımız bu destekleme neticesinde, arıcılarda bize kovan başına bal veriyordu. Biz de aldığımız balı satıyor, onların yatırım kredilerinin taksitlerini ödüyorduk. Bu sistemle yürüyen bir projenin başında bulunarak, kollektif çalışma sistemi ile hareket eden bir anlayışın merkezinde faaliyetlerime başladım. Dolayısıyla Birlik faaliyetlerimizin temeli bu çalışmalarla başladı diyebilirim.

Aİ: Arıcılık mesleğinin mutfağından gelen biri olduğunuzu ve birlik çalışmalarınızdan önce bölgenizde arıcılara destek olma anlamında bazı faaliyetler yürüttüğünüzü söylediniz.  Tüm bu unsurları göz önünde bulundurarak Arı Yetiştiricileri Birliğine nasıl geçiş yaptınız?

FS: 2001 yılında dönemin Tarım ve Köy işleri Bakanı, Arıcılar Birliği’nin kurulmasına ilişkin yönetmeliğin çıkmasını sağladı.  Bakanlık yetkilileri, Arı Yetiştiricileri Birliklerini yaygınlaştırılmasının hızlandırılması için 2003 yılında Türkiye Kalkınma Vakfı yönetimi ile birlikte beni Ankara’nın Kazan ilçesin’e görüşmeye çağırdı. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 8 ilin yapılandırılması Bakan Beyin talimatıyla bana verildi. Arı Yetiştiricileri Birliğini 2003 yılında ilk olarak Diyarbakır’da kurdum. Ardından Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki bu proje kapsamındaki kredilendirdiğimiz önder arıcılarla bölgemizdeki birliklerimizi kurarak yaygınlaştırdık. Siirt, Mardin, Adıyaman, Urfa, Batman gibi birkaç ilde de il birliklerin kurulmasına öncülük ettim. Yine 2003 yılında Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin kuruluş aşamasında rahmetli Genel Başkanımız Bahri Yılmaz ile birlikte yer aldım. Merkez Birliğinde, Denetleme Kurulu Başkanı olarak göreve başladım. 2003 yılından bugüne kadar bir fiil Arıcılar Birliği faaliyetlerinin içerisinde yer almaktayım.

Aİ: Önümüzde Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin seçimleri var. Merkez Birliğinin başkan adayı olduğunuzu açıkladınız. Neden adaysınız?

FS: Türkiye arıcılıkta, kovan sayısı bakımından Dünyada ikinci, kovan başına düşen bal miktarı bakımından da üç veya dördüncü sıradadır. Arıcılık konusunda önde gelen ülkelerden biri olarak bu konuda birçok sorunumuz bulunmaktadır. Arıcıların üretim yapabilmek için çektiği zahmetleri çok iyi biliyorum. Bilhassa gezgin arıcılar barakalarda kalarak bu mesleği icra etmeye çalışırken, doğadaki birçok tehlikeyle baş başa kalıyorlar. Zaruri ihtiyaçların karşılanması konusunda zorluk çekilen bir ortamda, bal üretimini gerçekleştiren arıcılarımızın emeklerinin karşılığını alamadığını gördüğüm için Genel Başkanlığa adaylığımı koydum.

Aİ: Sizce arıcıların temel problemleri nelerdir?

FS: Glikoz ve nişasta bazlı sahte ürünler ile bal aromalı şurup gibi maddelerin piyasada çok yaygın olması, bal fiyatlarının gerçek değerini bulmasına engel olmaktadır. Her geçen yıl arıcıların üretim maliyetlerinin artmasına rağmen piyasaya giren bu yapay ürünler arıcının emeğinin karşılığını almasını engellemektedir. Zarar eden işletmeler ya küçülmeye ya kaliteden taviz vermeye veya mesleği bırakmaya mecbur edilmektedir. Kaldı ki arıcılık, dünyada ve ülkemizde bitkilerin döllenmesinde büyük katkısı olmasına rağmen, destek anlamında yetkililer tarafından yeterince karşılık bulamamaktadır. Ayrıca arıcılarımız tüm bu zahmetlere katlanırken, bitkisel üretim yapan üreticilerin yanlış ilaçlama yapmaları nedeniyle de arı ölümlerine sebebiyet verilmektedir. Arıcılarımız da bu ölümlerden muzdarip olmaktadırlar. Dolayısıyla yanlış ilaçlamadan kaynaklanan arı ölümlerinin önüne geçmek gerekmektedir. Bu da arıcıların temel problemlerinden biridir.

Aİ: Arıcılık sektörünün geliştirilmesinin önemi nelerdir?

FS: Türkiye’de 60 bin aile arıcılık yapmaktadır.  Bunu 5 ile çarparsanız 300 bin kişi bu sektörde faaliyet gösteriyor demektir. Bununla birlikte 300 bin kişinin de bu sektörün oluşturduğu petek, kovan ve arıcılık malzemeleri gibi yan sanayilerde faaliyet gösterdiğini düşünürsek, göz ardı edilemeyecek bir sektör olduğunu görmüş olacağız. Arı ürünlerinin alternatif tıpta kullanılması halk sağlığına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.  Ayrıca az öncede söylediğim gibi dünyada arıcılık polinasyon için yapılıyor. Doğal döngünün önemli bir parçası olan arıcılık, arı sağlığının korunması ve arıcılığın yaygınlaştırılması ile mümkündür. İşte bu sebeple sektörün geliştirilmesi için, milli gelirimize büyük katkı sunacağını düşündüğüm arıcıların problemleriyle hemhal olmak için Genel Başkanlığa aday oldum.

Aİ: Son dönemde artan sahte bal konusuna ilişkin düşünceleriniz nelerdir?

FS: Öncelikle sahte bal söylemini doğru bulmuyorum. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de ürünlerinde tahşiş ve sahtekârlık yapan kişiler vardır. Bunları denetlemek ve gereken cezaları vermek devlet kurumlarının işidir. Sahtekârlık yapanları, alın teriyle bal üreten arıcılarımız ile bir tutmamak gerekiyor. Diğer yandan sahtecilikle mücadele ile ilgili kamu kurumları konuya yeterince dahil edilemediğinden söz konusu sahtecilikle ilgili çözüm bulunmuş değildir. Arıcılarımızın da bu sahte ürünleri 174 alo gıda hattına şikayet etmeleri gerekmektedir. Ayrıca arıcılarımız sahtecilikle karşılaştıkları zaman , bulundukları ilin birlik başkanlarına bunu bildirmeleri de kaçak balın önlenmesi anlamında faydalı olacaktır. Bizde bu sahte balları üniversite hocalarımız ile devletin referans laboratuarları aracılığıyla bilimsel olarak ispat edip, avukatlarımız aracılığıyla da yasal zeminde de topyekün bir mücadele başlatmış oluruz. Arıcılarımızın emeğini çalan bu sahtekârlarla mücadele edeceğimi, projelerimden en önemlisinin bu olduğunu belirtmek istiyorum.

Aİ: Arı Yetiştiricileri olarak bir sivil toplum kuruluşu olmanız devlet bürokrasisiyle olan ilişkilerinize fayda sağlıyor mu?

FS: Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği başta olmak üzere diğer tüm İl Birliklerimizin devlet bürokrasisiyle ilişkilerini gelişmesi gerekiyor. Yönetim kurulunda olan biri olarak bu konularda özeleştiri yapmamız gerektiğinin farkındayım. Ben bu konuda yönetimsel eksikliğin olduğunu görüyorum ve sivil toplum kuruluşlarıyla devletin iç içe olması gerektiğini düşünen biri olarak, bürokratik engellerin de üzerine gideceğimi ifade etmek istiyorum.  Allahın izniyle başkan olursam doğal çevrede denge unsuru olan arıların korunması için, kamuyla ve ilgili bakanlıklarla ilişkilerimizi geliştirip arıcılık konusunda adeta seferberlik ilan ettireceğimin altını çizmek istiyorum.

Aİ: Apimondia 2017 Dünya Arıcılık Kongresi İstanbul’da yapılacak. Bu konu ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

FS: Apimondia için rahmetli genel başkanımız Bahri Yılmaz ile birlikte 2005 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin’de ilk üyelik başvurumuzu yaparak üyeliğe kabul edildik. Bu kongrenin ülkemizde yapılabilmesi için rahmetli genel başkanımız başta olmak üzere, şu an merkez birliği yönetiminde bulunan; denetleme kurulunda ve il birliklerimizin yönetiminde olan arkadaşlar ile birlikte çok mücadele ettik. Allah’ın izniyle, dünyanın en prestijli 10 kongresinden biri olan 2017 Apimondia’yı İstanbul’da yapmaya hak kazandık. Biz dünyaya kendimizi tanıtmış ve kabul ettirmişken maalesef ülkemizdeki yetkililerimize kendimizi anlatamadık. Allah aşkına söyleyin, Türkiye’nin dünyada birinci veya ikinci olduğu kaç tane sektör vardır? Bizim sektörümüz bacasız sanayi gibidir. Tamamen doğada olan bir ürünü arıcılarımızın büyük özverisi ile milli bir sermayeye çeviriyoruz. Bu bakımdan, yaklaşık 12 bin ila 15 bin arıcının ve katılımcının beklendiği bu kongreyi alnımızın akı ile yapacağız.  Merkez Birliği seçimlerinden sonra çok hızlı hareket ederek başta cumhurbaşkanımız olmak üzere, başbakanımızla ve tüm ilgili bakanlarımızla görüşerek, turizm açısından sıkıntı yaşayan ülkemizin elde edeceği katma değere de vurgu yaparak, biz arıcılara önem ve öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizeceğiz. En önemlisi de, ben başkanım ben yapacağım anlayışıyla değil, biz kazandık ve ülkemizin onuru ve gururu olan bu organizasyonu tüm arıcılar birliği başkanlarımız, eski, yeni merkez birliği yöneticilerimiz ile; yani emeği geçen herkesle hep beraber yapacağız.

 Aİ: Uzun yıllar yönetimin içerisinde olan biri olarak arıcılara ne söylemek istersiniz?

FS: Uzun zamandır yönetimde olan biri olarak üreticilerimizin birçok sorununu çözmeye çalıştık. Çözdüklerimiz de oldu çözemediklerimiz de. Ben arıcılık yapan arkadaşlara şu mesajı vermek istiyorum: Biz doğru olalım doğru balı üretelim ama sahtekârlarla ve nişasta bazlı glikoz içeren ürün üretenleri de bitirmek için elimizden geleni yapalım. Ben arıcıların geleceğini sahteciliğin ortadan kalkmasında gören biri olarak, şayet başkan olursam bu konuda yoğun çalışmalar yaparak arıcılarımızı refaha kavuşturacağımızı düşünüyorum.


Haber:Ali Suzi Doğan

Fuarlar Bal Üreticilerini Bilinçlendiriyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'de arıcılık ve arı ürünlerinin faydaları ile ilgili bilgi vererek, yetiştiriciye yönelik fuarların artmasının arıcıların bilinçlenmesi ve kaliteli üretim yapması açısından son derece faydalı olduğunu dile getirdi.
 
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Ziya Şahin, 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan "Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı" ile ilgili, "Hayvancılık, Anadolu için son derece önemli bir geçim kaynağıdır. Arıcılık bazında ele alacak olursak; ülkemizde yaklaşık 150 bin aile geçimini arıcılıktan sağlamaktadır.
 
Ancak arıcılık babadan, komşudan veya arıcılık yapıyor olanlardan usta çırak ilişkisi ile öğrenilmektedir. Gelişen ve değişen teknoloji şartları sebebiyle bu durum bir dezavantaj olarak karşımıza çıkabilmekte; arıcılarımız teknolojik gelişmelerin ve modern yöntemlerin gerisinde kalabilmektedir. Düzenlenen bu tip fuarlar arıcılarımıza teknolojiyi yakından takip etme olanağı sağlayarak, doğru ekipmanlarla modern şartlarda ve daha az iş gücüyle üretim yapma imkânı sunacaktır" ifadelerine yer verdi. 
  
Fuarlar sayesinde ülkemizdeki arıcıların, kısıtlı alanda çok çeşitli ürüne ulaşabildiklerinden bahseden Şahin, "Arıcılarımız bu fuarlarda firmalar ve markalar arasında karşılaştırma yaparak ihtiyacına en uygun ürünü seçebilmektedir. Dolayısıyla yetiştiriciye yönelik bu tip fuarların artması arıcılarımızın bilinçlenmesi ve kaliteli üretim yapması açısından son derece faydalıdır" diye konuştu. 

KAYNAK: ulusaltarim.com