Türk Tarımının

Dergisi Sesi Habercisi

Haberler

Arazi Toplulaştırma Kararı Resmi Gazete'de

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Ankara, Çankırı ve Kırşehir'deki bazı alanlarda belirlenen arazileri toplulaştırma kararı aldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bakanlar Kurulu kararı ile Ankara, Çankırı ve Kırşehir'de arazi toplulaştırması yapılacağı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca; Ankara'nın Kalecik, Kırşehir'in Kaman ve Akpınar ile Çankırı'nın Merkez, Kızılırmak, Şabanözü ve Eldivan ilçelerinde belirlenen yerlerde arazi toplulaştırması yapılması kararlaştırıldı.
Arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerlerle teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ve yoğun sabit tesis bulunan yerler toplulaştırma dışında tutulacak. -
 
 

Elektrik ile Sulama Yapan Çiftçiye Kötü Haber


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, elektrikte kayıp kaçak oranı yüksek illerin başında gelen Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta tarımsal sulamada kullanılan elektrikten kaynaklanan borcu olan çiftçilere verilecek 2017 ekilişi fark destek ödemelerine bloke konulacak. 

Çiftçiye ödeme yapılabilmesi için, elektrik dağıtım şirketinin borcun ödendiğini bankaya bildirmesi gerekecek. Bildirimden sonra destekleme ödemesi hak sahibine yapılacak. Çiftçi, borcun karşılığı bedelin elektrik dağıtım şirketinin hesabına aktarılmasını da talep edebilecek. 

Düzenlenecek muvafakatnameyle destekleme tutarından borç miktarı kadar olan bölüm, elektrik dağıtım şirketinin hesabına aktarılacak. Bu işlemden sonra varsa kalan tutar çiftçiye ödenecek. Şirket, borçlulara ait bilgileri ve miktarlarını gösteren listeleri, ödeme yapılmadan en geç 3 iş günü önceden bankaya iletecek.  
 


 

Hayvancılık Desteklemeleri Resmi Gazetede Yayımlandı

Hayvancılık destekleri hakkında 2017/32 nolu tebliğ yayınlandı. 

Tebliğin amaç, kapsam,dayanak ve tanım kisminda genel hatlarıyla ; hayvancılığın geliştirilmesi, üretimin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına vurgu yapılarak kayıt sisteminin güncel tutulmasının altı çizildi.

Yayımlanan tebliğ kapsamında hayvan genetik kaynaklarını yerinde koruma ve geliştirme projesine bağlı olarak, ileride Bakanlık Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen formata uygun olarak yürütülen projeler olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'na belirli görevler yükleniyor.

Milli tarım projesi kapsamında, yerli ırkın ıslah çalışması yayımlanan tebliğ ile desteklenerek güçlendirilmiş bulunuyor.

Soy kütüğünün kaydedilmesi uygulaması ile birlikte hayvanlara ilişkin geçmişten geleceğe bütün bilgilerin elde edilmesi için kolaylık sağlanıyor.

Tebliğ buzağıların zamanında küpelenmesi ıslah kayıt sistemine kayıt ettirilmesi programlı aşılarının yaptırılması belgelerinin düzenlenmesi veri girişlerinin vaktinde yapılması görevli tüm kurum ve kuruluşları sorumluluk kılıyor.

Takviye Gıdada Onay Süreci Uzadı !

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzında onay başvurusu yapılmış gıdalar için onay alma sürecini 1 Temmuz’a kadar uzattı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 28 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik ile 2 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesine “Ancak 31/12/2016 tarihine kadar onay başvurusu yapılmış takviye edici gıdalar için 1/7/2017 tarihine kadar onay alınabilir.” cümlesi eklendi.

Yeni Yönetmelik, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

 

Gıdalara Eklenebilecek Vitamin ve Mineraller Belli Oldu !

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde, gıdalara eklenebilecek vitamin, mineral ve belirli diğer öğeleri ayrı bir yönetmelik ile düzenledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmeliği, 7 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gıdalara eklenebilecek vitamin, mineral ve belirli diğer öğeleri kapsayan Yönetmelik ile tüketicilerin en üst düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğelerin gıdalara eklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Vitaminler ve minerallerin gıdalara eklenmesi

Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla sadece Yönetmeliğin ekinde listelenen vitaminler ve/veya mineraller, yine yönetmelik ekinde listelenen formlarda gıdalara eklenebilecek.

İnsan vücudu tarafından biyolojik olarak kullanılabilen formlardaki vitaminler ve mineraller, genellikle gıdanın yapısında doğal olarak bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, şu hususlardan en az biri göz önünde bulundurularak gıdalara eklenebilecek:

a) Eksikliğin klinik veya subklinik kanıt ile ispatlanabildiği veya besin öğelerinin alım düzeyinin düşük olduğunun tahminen gösterilebildiği nüfusta veya nüfusun belirli gruplarında görülen bir veya daha fazla vitamin ve/veya mineral yetersizliği,

b) Nüfusun veya nüfusun belirli gruplarının beslenme açısından durumunu iyileştirmek ve/veya beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerden dolayı vitaminlerin ve minerallerin beslenme yolu ile alınmasındaki muhtemel eksikliklerini düzeltme imkânı,

c) Vitaminlerin ve minerallerin beslenmedeki rolüne ve sağlık üzerindeki nihai etkilerine ilişkin genel kabul görmüş bilimsel bilgilerdeki değişim.

Vitamin ve minerallerin eklenemeyeceği gıdalar

Vitaminler ve mineraller, Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla meyveler, sebzeler, kırmızı et, kanatlı eti ve balık dâhil işlenmemiş gıdalar; Sağlık veya beslenme beyanı yapılmamak koşulu ile hacmen alkol miktarı %1,2’den fazla olan içeceklere eklenemeyecek.

Her ne amaçla olursa olsun gıdaya bir vitamin veya mineral eklendiğinde, gıdanın satışa sunulduğu haliyle içerdiği toplam vitamin ve mineral miktarı, maksimum miktarları aşamayacak. Konsantre ve kurutulmuş ürünler için belirlenen maksimum miktarlar, üretici talimatlarına göre tüketime hazırlanmış olan gıdadaki mevcut miktarlar olacak.

Belirli bir vitamin veya mineralin bir gıdaya veya gıda grubuna ilave edilmesinin kısıtlanması veya yasaklanmasına ilişkin koşullar Bakanlıkça belirlenecek.

Maksimum miktarlar ve koşullar şu hususlara göre belirlenecek:

a) Gerektiğinde farklı tüketici gruplarının değişen hassasiyet dereceleri de dikkate alınarak genel kabul görmüş bilimsel verilere dayanan bilimsel risk değerlendirme vasıtasıyla belirlenen, vitaminlerin ve minerallerin güvenli üst limitleri;

b) Vitaminlerin ve minerallerin diğer beslenme kaynaklarından alımı.

Ayrıca vitaminler ve minerallerin nüfusa yönelik referans alım miktarları da dikkate alınacak.

Maksimum miktarlar ve koşullar belirlenirken, nüfusa yönelik referans alım miktarları güvenli üst limitlerine yakın olan vitaminler ve mineraller için, gerekli olduğunda “Her bir ürünün, genel nüfusun veya nüfusun belirli gruplarının toplam diyetine katkısı; Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’nde belirlenen besin öğesi profili” dikkate alınacak.

Bir gıdaya vitamin veya mineral eklendiğinde, o vitamin veya mineral gıdada en az Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği’nde tanımlanan belirgin miktarda bulunacak. Belirli gıdalar veya gıda grupları için, belirgin miktara istisnai olarak daha düşük miktarların belirlenmesi de dâhil olmak üzere, en az (asgari) miktarlara ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenecek.

Yurt Dışında Görevli Kamu Personelinin İzinleri Durduruldu

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile yurt dışı 57 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinleri halk oylamasında görev almaları nedeniyle durduruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan "yurt dışında görevli kamu personelinin izinlerinin durdurulmasına ilişkin Başbakanlık genelgesi"nde, TBMM Genel Kurulunca kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yer aldığı hatırlatıldı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasında, bulundukları ülkelerde veya oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulacak sandıklarda oy kullanabileceği bildirilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; YSK'nın 15 Şubat 2017 tarihli ve 101 sayılı kararı ile 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa değişikliği yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 57 ülkede 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında ve azami 14 gün süre ile oy kullandırılmasına, oy verme başlangıç tarihlerinin ve oy kullanma sürelerinin ülkelerine göre farklı olabileceğine ancak oy kullanmanın son gününün 9 Nisan olduğuna karar verilmiştir.

YSK'nın 101 sayılı kararı ile oy kullanma tarihleri belirlenen 57 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin yurt dışında yapılacak halk oylamasında görev almalarının gerekmesi nedeniyle, mezkur kararda belirtilen ülkelerde görev yapan tüm kamu görevlilerinin izinleri, kararda belirtilen oy kullanma tarihleri süresince durdurulmuştur."